Одговор на питање „Зашто Године узлета?“

Одговор на питање „Зашто Године узлета?“ (из моје перспективе)

Састављена су бројна одређења и постављане многе теорије о томе шта се учи и како се одвија процес учења. Већина се педагога слаже како се уче репертоари понашања.

У когнитивном подручју учи се решавати проблеме, у моторичком подручју уче се операције и поступци којима можемо нпр. израдити неки предмет или решити практична питања дневног живота. У социо-емоционалном подручју уче се вредности, ставови и навике. Когнитивно и моторичко учење чине образовање, а социо-емоционално учење је заправо васпитање.

Израз пројектно учење (настава) је један од облика учења у васпитно-образовним институцијама поред тимског учења, индивидуалног учења, проблемске наставе, програмиране наставе, хеуристичке, предавачке…

Познато је како се учење може догађати у васпитно-образовној установи, али и на другим местима где деца и одрасли бораве и живе (неформално и формално васпитање и образовање).

Сврха пројектног учења јесте преовладавање недостатка заједничког поучавања велике групе деце у соби или учионици, тј. жеља за организовањем занимљивијег, свестранијег и учинковитијег учења деце. То значи да субјекти учења (деца) не могу стицати неке животне компетенције без активног учешћа у акцијама, процесима, пројектима, тј. без активног учења.

Зашто Године узлета

Дидактичка литература је препуна синтагма попут „активност или учење усмерено детету“, „активно учење“, „курикулум усмерен детету“ и сл.

Шта дакле конкретно значи „активност (настава) усмерена детету или ученику’’? Каква је улога васпитача у таквој активности? Каква је улога детета? Које је место пројектног приступа учења у таквој дидактичкој парадигми?

У активности која би могла бити описана синтагмом “учење усмерено ка детету“, дете би требало бити активније од васпитача (или барем једнако активно). То се не може постићи у активности где се васпитач јавља као демонстратор, предавач или приказивач. У таквој предавачко-приказивачкој активности деца могу само седети, слушати и гледати. То свакако не може задовољити њихове биолошке, друштвене или самоостварујуће потребе, њихову знатижељу и жељу за делањем.

ДЕЦА ЖЕЛЕ УЧИТИ, А УЧИТИ ЗНАЧИ БИТИ АКТИВАН, СТИЦАТИ ИСКУСТВА.

Ако узмемо изреку Ренеа Декарта „Мислим, дакле јесам“, и изреку немачког педагога Ролфа Арнолда „Учим, дакле јесам“ и Paula Watzlawika „Немогуће је не комуницирати“, могли бисмо казати „НЕМОГУЋЕ ЈЕ НЕ УЧИТИ!“. Свака животна ситуација је учење, па чак и када неко свесно и намерно каже: „Ја не желим учити!“

Активност која је усмерена ка детету не може се остварити у соби или учионици, где су намештај и опрема више прилагођени раду васпитача. У таквим условима тешко је за очекивати конструктивну и квалитетну активност детета, тешко је провоцирати дете на акцију и промишљање.

Активности усмереној ка детету не треба васпитач предавач, већ васпитач ментор, сарадник, организатор, особа која заједно са децом мисли, промишља, истражује, греши, разговара, предлаже, прихвата…

У вртићу или школи не учи се само главом, него: ГЛАВОМ, РУКОМ И СРЦЕМ! Не учимо само информације, не стичемо само знања (у смислу познавања чињеница, података, дефиниција, класификација, теорија…) већ радимо на томе да активности са децом допринесу стицању разних „ОСПОСОБЉЕНОСТИ“ (компетенција) и „ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ“ што је много важније за живот од главе пуне информација.

За успешно сналажење у животу деца требају овладати разноврсним оспособљеностима:

 • Решавање проблема из свакодневног живота
 • Остваривање задатака у тиму
 • Разни видови комуникације
 • Ненасилно решавање неспоразума и сукоба у зивоту
 • Коришчење техничких уређаја ( компјутер, мобилни телефон,кућни апарати…)…

Због тога треба имати на уму битну разлику између традиционалног учења и активности, и учења и активности усмерене ка детету. Традиција подразумева да васпитач говори, објасни или покаже, а дете ће слушати, гледати, схватити и научити. Насупрот овог нов систем истиче циљеве разматрања простора, опреме, заједничка питања дете-васпитач, оспособљеност детета, истраживање, искуство, … дакле заједничка активност детета и васпитача која је радна, активна и искуствена.

Зато, уместо учења слушањем и гледањем предност дајемо:

 • Учењу чињењем
 • Учењу игром
 • Учењу откривањем или истраживањем
 • Искуственом учењу

Осим тога, за живот важне оспособљености стичу се практичним радом, тј. радом рукама . Рекли смо да се не учи само главом, наша је обавеза да код деце развијамо и кинестетичко-моторичку интелигенцију (која је неправедно занемарена), коју на срећу „Године узлета“  итекако препознају и са правом презентују. Сведоци смо да је моторичка способност деце на ниском нивоу, а сетимо се да децу треба да припремамо за занимања која још увек нису актуелна, а сигурна сам да ће то бити занимања која траже јако добру способност фине и грубе моторике.

Осим овога сврха пројектног приступа учењу је:

 • Научити учити
 • Научити истраживати
 • Научити тражити и бирати информације
 • Стицати социјалне вештине
 • Учити живети заједно( сарадња)
 • Стицати практичне вештине( моделовање, употреба алата…)
 • Стварати позитивну слику о себи (стицање сигурности, освешћивање властитих квалитета и предности…)

Подсетила бих и на особине тј. црте личности које долазе до изражаја:

 • Спремност на кооперативност
 • Емпатија за особине друге особе типа спорост, брзина, спретност, снага, идеје, скромност…
 • Толеранција за разлике међу децом
 • Позитивна међузависност, заједно смо у истраживању
 • Интеракција, комуникација, поверење, одлучивање, решавање проблем ситуација…

За крај добро је присетити се Abrahama Harolda Maslowa који каже да свако дете треба да има задовољене базичне потребе: СИГУРНОСТ, ПРИПАДАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ. Уз „ПРИПАДАЊЕ“ ја бих додала и једну од темељних људских вредности и потреба, а то је ЉУБАВ.

Свако дете на овом свету има изражене све споменуте потребе. Наш је задатак осигурати услове  где ће се те потребе задовољити.

Ако неке од тих потреба и интересовања нису задовољене деца почињу губити мотивацију за учење, губе самопоштовање, поштовање, емпатију, радост, срећу, сигурност, губе СЕБЕ као јединствено, посебно биће и почињу да се понашају агресивно или деструктивно.

Све ово што сам горе навела  и много више од тога,  одговор је на питање „ Зашто Године узлета“.

2. avgusta 2021.