Pripreme i uslovi za ulazak u promene – koraci, uloga rukovodstva

Pilotiranje

Osećaji zadovoljstva, odgovornosti i ponosa prožimali su se, kada smo u junu 2017. obavešteni da je naš vrtić „Zvončić“ iz Kaća izabran, sa još samo dva vrtića u Srbiji, za učešće u pilotiranju novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, „Godine uzleta“. Za učešće je opredeljeno 6 vaspitnih grupa, od čega dve jaslene i četiri u kojima borave deca uzrasta od 3 do 7 godina. U pilotiranje su uključeni i stručni saradnici pedagozi Dijana Radojković i Zorica Laković, a podršku su davali i članovi užeg Tima za širenje novih Osnova: tadašnji rukovodilac PJ Tamara Anić,  Dragana Tica – psiholog, Tajana Divild – pedagog i Marijana Popov, tada na mestu pomoćnika direktora. Podrška je podrazumevala redovne obilaske vrtića „Zvončić“, održavanje sastanaka Projektnog tima „Godine uzleta“ i Timova sa zaposlenima.

U martu 2018. predstavnici Ustanove bili su na stručnim susretima na Zlatiboru, gde su održane konsultacije sa profesoricama Instituta za pedagogogiju dr Draganom Pavlović Breneselović i dr Živkom Krnjaja. Usledili su novi sastanci Projektnog tima “Godine uzleta” i rad na prilagođavanju sredine za učenje u vrtiću “Zvončić”. U aprilu 2018. vrtić “Zvončić” posetili su članovi Projektnog tima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, ZUOV-a i UNICEF-a.

Širenje

Imajući u vidu činjenicu da se očekivalo brzo usvajanje novih Osnova predškolskog programa, prateći uputstva dobijena od pomoćnika ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesne Nedeljković, u aprilu 2018. godine PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad donela je odluku o uključivanju 73 vaspitne grupe iz još 10 objekata u inplementaciju istih. Odluka je doneta nakon razgovora sa zaposlenima, uključivanje je bilo na dobrovoljnoj bazi – oni koji su se osećali sigurno i bili spremni i motivisani, uključili su se u primenu nove koncepcije. Bile su to grupe iz sledećih objekata: “Veseli vrtić” , “Spomenak”- celi objekti, “ Palčica”,” Leptirić”, “ Kalimero”, ”Petar Pan”, “Vila”, “Zvončica”, “Vilenjak” i “Čigra”- po nekoliko grupa iz objekata. Poslat je i dopis MPNTR, koji je sadržao imena vaspitača, podatke o vaspitnim grupama, kao i nazive vrtića u kojima će se vaspitno-obrazovni  rad od 01.09.2018. realizovati u skladu sa novom koncepcijom.

Kako bi inplementacija nove koncepcije rada bila što uspešnija, 27. aprila 2018. napravljen je detaljan plan aktivnosti za širenje novih Osnova programa u PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad.  Ostvarena je saradnja sa UVNS u smislu organizacije edukacija za zaposlene, Ustanova je izmenila plan stručnog usavršavanja u kojem su prioritet dobili seminari na temu projektnog planiranja. U aprilu 2018. predstavnici projektnog tima iz Čačka posetili su vrtić u Kaću.

Redovno su održavane konsultacije sa zaposlenima vrtića koji će činiti mrežu u drugom krugu pilotiranja novih Osnova programa. Sugerisalo se koje korake je potrebno prvo preduzeti u svrhu priprema za uvođenje nove koncepcije rada. Dogovoreno je da se tokom leta radi na uređenju fizičke sredine. Kao podrška zaposlenima, rad ustanove tokom letnjeg perioda organizovan je tako da se puna pažnja mogla posvetiti uređenju pomenutih 10 vrtića. Angažovani su svi resursi, tehnička služba, zaposleni u vo radu i pomoćno tehničko osoblje. Članice užeg Tima za širenje novih Osnova redovno su obilazile vrtiće i pomagale zaposlenima u uređenju fizičke sredine.

Problemi

Tokom priprema na uvođenju nove koncepcije rada, uočili smo nekoliko problema koje je bilo neophodno prevazići. Pitanje koje nam se nametnulo bilo je kako uskladiti sanitarne i pedagoške zahteve prilikom uređenja sredine i planiranja aktivnosti u PU.  Tim povodom obratili smo se MNPTR sa detaljnim obrazloženjem problema. Predlog Pravilnika o normativu sredstava za realizaciju vaspitno obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi dobijen od nadležnog ministarstva bio nam je vodilja u planiranju dalje organizacije vo rada.

Horizontalno učenje

U okviru priprema za inplementaciju novih Osnova realizovana su studijska putovanja u Zemun – maj, Čačak – jun i Kać, za koleginice iz vrtića koji su bili u pripremi za uvođenje nove koncepcije, od 01.septembra 2018.

Jedan od prvih koraka bio je distribucija dostupne literature zaposlenima, kako bi bolje razumeli novu koncepciju rada.

Pedagozi, koji su uključeni u pilotiranje novih Osnova Dijana Radujković i Zorica Laković  održale su u maju 2018.  prezentaciju i radionice sa ciljem upoznavanja zaposlenih u vo radu sa principima, načelima i primerima dobre prakse iz dotadašnje realizacije pilotiranja novih Osnova programa. Aktivi, vaspitno-obrazovna veća i sastanci stručne službe organizovani tokom juna meseca 2018. imali su temu „Upoznavanje sa savremenom koncepcijom predškolskog vaspitanja i obrazovanja“.

19.07.2018. vrtić Zvončić“ u Kaću posetili su predstavnici Svetske banke, UNICEF-a i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.   U poseti vrtiću bile su i profesorice dr Dragana Breneselović, dr Živka Krnjaja  i prosvetna savetnica Vesna Radulović.

Kako bi se olakšala razmena ideja, pružila dodatna podrška zaposlenima, uz mogućnost da sa koleginicama razmenjuju dileme, nejasnoće, sugestije i ideje, u julu 2018. otvorena je FB grupa „U susret promenama“, zatvorenog tipa, dostupna zaposlenima u 11 objekata koji će činiti mrežu u drugom krugu pilotiranja novih Osnova programa.

U oktobru i novembru mesecu 2018. godine na nivou čitave PU, planirani su i realizovani sastanci Timova za podršku zaposlenima u VOR-u u procesu implementacije novih Osnova u razumevanju i primeni novih podzakonskih akata: Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove, Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njegovog profesionalnog razvoja. Po usvajanju, radilo se i na razumevanju zaposlenih sa Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti PU ( „Sl.gasnik RS-Prosvetni glasnik“,br.1/2019)

13.11.2018. realizovan je sastanak užeg Tima za širenje novih Osnova kojem su prisustvovali i rukovodioci PJ, glavni vaspitači i predstavnici 11 vrtića u kojima se krenulo sa implementacijom novih Osnova. Sastanak je realizovan sa ciljem organizacije i pripreme za predstojeću posetu koleginica iz Slovenije.

Tokom jeseni 2018. prvi put smo se oglasili u medijima povodom uvođenja nove koncepcije rada. Emitovan je prilog  iz vrtića u Kaću.

U novembru 2018. javila se ideja o organizovanju Stručnih susreta vaspitača. U realizaciju ideje zajednički su krenuli PU“ Radosno detinjstvo“ Novi Sad i Udruženje vaspitača Novog Sada. Susreti su organizovani sa ciljem upoznavanja vaspitača sa teritorije Vojvodine sa metodologijom primene novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u radu sa decom.  Susretima je prisustvovalo preko 200 vaspitača iz cele Vojvodine, kao i oko dvadeset stručnih saradnika iz naše predškolske ustanove.

Implementacija programa

Nakon usvajanja novih Osnova, obzirom da je Novi Sad u obavezi da od 01.09.2019. godine primenjuje isti, krenulo se sa pripremom u svim objektima – vrtićima PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad.

Dostupna literatura distribuirana je  u svih 70 vrtića naše ustanove. Bez obzira na veličinu i broj zaposlenih, rukovodstvo Ustanove umnožilo je literaturu za sve zaposlene. Organizovane su posete zaposlenih vaspitača vrtićima u Kaću i u vrtiće koji su od septembra uključeni u implementaciju novih Osnova. Takođe, u posete i obilaske  su išli članovi Tima za unapređenje kvaliteta i razvoj ustanove u cilju davanja smernica, sugestija, podrške zaposlenima koji su imali poteškoće sa prihvatanjem nove koncepcije rada.

Kontinuirano su se održavali sastanci Tima za širenje novih Osnova, čiji članovi su uvek bili dostupni zaposlenima za sve dileme, nejasnoće i podršku.

Tokom zimskog raspusta krenulo se sa sređivanjem fizičke sredine u svim objektima naše PU. Radilo se na adaptaciji nameštaja i prilagođavanju sredine za učenje.

U decembru 2018. ostvarena je saradnja sa Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada. Njihovi predstavnici obišli su vrtić u Kaću.

Obzirom na stupanje na snagu novog Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti PU, uvažavajući normativ prostora, opreme i didaktičkih sredstava i uslova u pogledu zaposlenih, PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad kao svoj prioritet u finansijskom planu odredila je sredstva za nabavku nameštaja, igračaka i opreme u skladu sa gore navedenim. Napravljen je plan stručnog usavršavanja zaposlenih u PU koji obuhvata edukaciju 1350 zaposlenih u vo radu, u periodu od marta do decembra 2019. godine..

Tokom februara i marta, predstavnici Ustanove u više navrata gostovali su  u TV emisijama, sa ciljem informisanja javnosti sa novinama koje će od septembra 2019. doneti nova koncepcija rada u predškolskoj ustanovi. U planu je i dalja saradnja sa medijima.

Opremanje fizičke sredine

U martu ove godine obradovala nas je vest da je naša PU dobila podršku od Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja u vidu nameštaja, igračaka i opreme, koji su nam i isporučeni početkom oktobra 2019.

Tokom leta 2019. radilo se na pripremi fizičke sredine u svim objektima naše predškolske ustanove, uz angažovanje svih zaposlenih, kao i roditelja, kako bi spremni dočekali 01.09. i zvanično stupanje na snagu obavezne primene nove koncepcije rada u svim predškolskim ustanovama na teritoriji Novog Sada. U ustanovi je napravljena reorganizacija rada svih stručnih saradnika, kako bi se isti na što aktivniji način mogli uključiti u primenu novih Osnova u praksi. U oktobru i novembru 2019. naš vrtić „Guliver“ bio je domaćin realizacije obuka za uvođenje novih Osnova predškolskog programa, za 25 grupa i ukupno 750 zaposlenih PU „Radosno detinjstvo“. Kada je u pitanju plan stručnog usavršavanja Ustanove, isti je ispoštovan, pa je tako svaki od zaposlenih u vo radu pohađao bar jedan seminar u organizaciji Ustanove. Po uputstvima dobijenim od Ministarstva prosvete i UNICEF-a, opredelili smo osam vrtića, koji će biti jezgra za dalju edukaciju i rad na uspešnom širenju nove koncepcije rada. Ustanova je nabavila dodatnu opremu za svaki od 70 objekata, sa posebnim akcentom na vrtiće jezgra. Ostvarujemo redovnu saradnju sa medijima kako bi se javnost dodatno informisala, a kao podršku porodici, na Centalnom savetu roditelja Ustanove, Savetima vrtića i roditeljskim sastancima prikazane su prezentacije načina rada po novim Osnovama predškolskog programa.

Nove Osnove predškolskog programa naša su realnost i obaveza, na čijoj što uspešnijoj primeni u praksi nastavljamo intenzivno da radimo i u budućnosti. Podrška Ustanove realizaciji platforme „Umreži se“, još jedan je od načina postizanja njihove  što uspešnije primene u praksi.

2. avgust 2021.