„Za sigurno detinjstvo, bez straha“ – Promocija i osnaživanje učesnika u vo procesu u prevenciji i zaštiti dece od nasilja

Udruženje Umreži se će, u saradnji sa PU «Radosno detinjstvo» Novi Sad, u periodu od početka aprila do kraja novembra 2023. realizovati projekat „Za sigurno detinjstvo, bez straha“ – Promocija i osnaživanje učesnika u vo procesu u prevenciji i zaštiti dece od nasilja, uz podršku Ministarstva prosvete.

Svrha projekta je usmerena na razvijanje vaspitno-obrazovnih mehanizama sa ciljem povećanja dostupnosti sadržaja namenjenih zaposlenima u vaspitno-obrazovnim institucijama vezanim za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, kao i podsticanje participacije zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama i roditelja za pravovremeno i adekvatno nošenje sa ovom vrstom izazova.

Jedan od problema kojim se projekat bavi jeste razuđenost i nedovoljna vidljivost relevantnih i važnih informacija i resursa iz oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i nedovoljna zastupljenost dobrih primera iz vaspitno-obrazovne prakse.  Obrazovna potreba za implementacijom ove vrste programa je značajna jer vaspitači, roditelji i drugi učesnici u vaspitno obrazovnom procesu moraju biti upućeni u problematiku nasilja nad decom i imati znanja i veštine da ga preduprede i suoče se sa njim u slučajevima kada se javi. Ovo je od suštinske važnosti jer je nasilje nad decom ozbiljan problem koji može imati dugotrajne posledice na detetov razvoj i zdravlje, a takođe može uticati na njihove dalje školske performanse i buduće uspehe. Edukacije i povećanje dostupnosti informacija na temu borbe protiv nasilja nad decom doprinose stvaranju bezbednog i zdravog okruženja za decu, ali i podizanju svesti i znanja cele zajednice o ovom problemu.

30. novembar 2023.