"Za sigurno detinjstvo, bez straha" - Promocija i osnaživanje učesnika u vo procesu u prevenciji i zaštiti dece od nasilja

Projekat realizuje Udruženje Umreži se u saradnji sa PU «Radosno detinjstvo», a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete

Prava nisu nešto što odrasli daju deci, što deca treba da zasluže, već ih deca stiču samim rođenjem i to im niko ne može oduzeti. Prava deteta se zasnivaju na osnovnim ljudskim potrebama. Prava deteta su zadovoljenje osnovnih potreba deteta za pravilan rast i razvoj. Dete je imalac prava, a država pravi sistem odgovornosti i uslove da se ta prava ostvare.

Dete ima samo tri odgovornosti

1

ODGOVORNOST
PREMA SEBI

2

ODGOVORNOST
PREMA DRUGIMA

3

ODGOVORNOST
PREMA PLANETI

Deca su autonomne ličnosti sa specifičnim potrebama koje smo dužni da uvažimo, poštujemo i stvaramo ambijent u kome se prava deteta zaista priznaju i ostvaruju.

Prava deteta su danas činjenica, realnost priznata međunarodnim pravom. Ona su normativno uređena i proces normiranja će teći i napredovati prateći tokove razvoja društvenog života. Pod pojmom prava deteta smatramo prava koja su po svojoj prirodi ljudska i koja svako dete ima bez obzira u kojoj državi živi, političkom, kulturnom, ekonomskom okruženju, u skladu sa kakvim tradicijama, običajima i verovanjima se razvija.

Najvažniji dokument u oblasti prava deteta na međunarodnom planu je Konvencija o pravima deteta iz 1989. godine, koju je do sad ratifikovalo 197 država. Naša zemlja je potpisnik konvencije. Konvencija sadrži katalog prava deteta koja su sva  uzajamno povezana.

Ne postoje manje ili više važna prava – Prava su nedeljiva! Ipak, nekada dođe do sukoba između dva prava. Zato su izabrana 4 prava koja su toliko važna da su dignuta na najviši nivo, jer bez njih nema drugih prava.  Zovu se PRINCIPI:

Pravo na život, opstanak i razvoj (čl. 6)

Najbolji interesi deteta (čl. 3)

Pravo na nediskriminaciju (čl. 2): Sva prava primenjuju se na svu decu bez diskriminacije.

Pravo na participaciju (čl. 12): Dete ima pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji ga se neposredno tiču.

Kada razumemo pojam zaštite dece i dečija prava, možemo biti sigurni da se najbolji rezultati postižu preventivvim aktivnostima.

Prva i najvažnija preventivna aktivnost je visok profesionalizam i razumevanje Osnova programa Godine uzleta (opšti ciljevi i ciljevi dobrobiti, prinicipi, slika o detetu, partnerstvo sa porodicom, profesionalna zajednica, saradnja sa institucijama itd.).

U ovom delu platforme, dominantno ćemo se baviti preventivnim aktivnostima.

Praktičari

Literatura