"За сигурно детињство, без страха" - Промоција и оснаживање учесника у во процесу у превенцији и заштити деце од насиља

Пројекат реализује Удружење Умрежи се у сарадњи са ПУ «Радосно детињство», а под покровитељством Министарства просвете

Права нису нешто што одрасли дају деци, што деца треба да заслуже, већ их деца стичу самим рођењем и то им нико не може одузети. Права детета се заснивају на основним људским потребама. Права детета су задовољење основних потреба детета за правилан раст и развој. Дете је ималац права, а држава прави систем одговорности и услове да се та права остваре.

Дете има само три одговорности

1

ОДГОВОРНОСТ
ПРЕМА СЕБИ

2

ОДГОВОРНОСТ
ПРЕМА ДРУГИМА

3

ОДГОВОРНОСТ
ПРЕМА ПЛАНЕТИ

Деца су аутономне личности са специфичним потребама које смо дужни да уважимо, поштујемо и стварамо амбијент у коме се права детета заиста признају и остварују.

Права детета су данас чињеница, реалност призната међународним правом. Она су нормативно уређена и процес нормирања ће тећи и напредовати пратећи токове развоја друштвеног живота. Под појмом права детета сматрамо права која су по својој природи људска и која свако дете има без обзира у којој држави живи, политичком, културном, економском окружењу, у складу са каквим традицијама, обичајима и веровањима се развија.

Најважнији документ у области права детета на међународном плану је Конвенција о правима детета из 1989. године, коју је до сад ратификовало 197 држава. Наша земља је потписник конвенције. Конвенција садржи каталог права детета која су сва  узајамно повезана.

Не постоје мање или више важна права – Права су недељива! Ипак, некада дође до сукоба између два права. Зато су изабрана 4 права која су толико важна да су дигнута на највиши ниво, јер без њих нема других права.  Зову се ПРИНЦИПИ:

Право на живот, опстанак и развој (чл. 6)

Најбољи интереси детета (чл. 3)

Право на недискриминацију (чл. 2): Сва права примењују се на сву децу без дискриминације.

Право на партиципацију (чл. 12): Дете има право на слободно изражавање сопственог мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичу.

Када разумемо појам заштите деце и дечија права, можемо бити сигурни да се најбољи резултати постижу превентиввим активностима.

Прва и најважнија превентивна активност је висок професионализам и разумевање Основа програма Године узлета (општи циљеви и циљеви добробити, приниципи, слика о детету, партнерство са породицом, професионална заједница, сарадња са институцијама итд.).

У овом делу платформе, доминантно ћемо се бавити превентивним активностима.

Практичари

Породица

Литература