Konvencija o pravima deteta

Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta

Od prepoznavanja do postupanja

Prevencija, zaštita i postupanje u slučajevima diskriminacije u obrazovanju

Priručnik za primenu posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Uputstvo o zaštiti i bezbednosti dece i učenika u ustanovi

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trežeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja