Конвенција о правима детета

Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета

Од препознавања до поступања

Превенција, заштита и поступање у случајевима дискриминације у образовању

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Упутство о заштити и безбедности деце и ученика у установи

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трежег лица у установи образовања и васпитања