Jesenja sonata

JU DJEČIJI VRTIĆ „ČIKA JOVA ZMAJ“, BIJELJINA
Direktor: Slaviša Vujanović
Pedagog: Maja Perdan Ilić
TIMSKI RAD VASPITAČA: Aleksandra Lukić, Dobrinka Perdan, Vanja Zekanović, Ivana Ilić, Vesna Spasojević i Tatjana Vukadin-Gračanin

1. MISIJA VASPITAČA

 

Misija vaspitača, a ujedno i cilj rada jeste praćenje potreba djece, stvaranje prilika i okruženja za učenje, sticanje iskustva i osposobljavanje za budući život. Uvjereni smo da na tom putu usmjerenja, veliku podršku u ostvarenju cilja i doprinos može dati saradnja, prije svega sa roditeljima. Smatramo da saradnju i partnerstvo sa porodicom treba njegovati kao partnerstvo u pravom smislu te riječi. Doživljaj ljubavi između djece i roditelja je ključni odnos u razvoju i vaspitanju. Ljubav u porodici je uslov za razvoj drugih društvenih osjećanja, kao što su: razumijevanje, saosjećanje, ljubaznost, poštovanje drugih ljudi, pravednost i drugo.Ukoliko doprinesemo našoj djeci da se u vrtiću osjećaju važnim i voljenim od strane vaspitača (tj. da je njihova pomoć u organizaciji, pripremi i samom učešću realizacije projekta VEOMA VAŽNA), moći ćemo doprinijeti prvenstveno samim njima, ali i zajednici, jer ćemo u zajednici imati odgovorne, obrazovane i savjesne osobe. Takođe, naša uvjerenja su da svako dijete može ravnopravno učestvovati i doprinijeti razvoju vaspitno-obrazovnog procesa, naročito kada u sve to uključimo i njihove roditelje. Ako su djeca dovoljno uključena i njihova mišljenja se uvažavaju, oni postaju odgovorniji, aktivniji i kreativniji. 

 

2. PRIMJER INOVATIVNE PRAKSE

 

NASLOV/NAZIV: „Jesenja sonata“
KRATAK OPIS PRAKSE „Jesenja sonata” je projekat koji je usmjeren na organizaciju neobične radionice za djecu i roditelje. Na ideju realizacije radionice pod nazivom „Jesenja sonata“ došli smo nakon zaključka da su djeca oduševljeno prihvatila dramatizaciju u svim vaspitnim grupama vrtića „Radost“ u JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ u Bijeljini. Na osnovu zaključka odlučili smo da nam dramatizacija „Jesenja sonata“ obilježi jesen. Ideje za realizaciju projekta su samo navirale iz dana u dan, tako da je zamišljeni projekat postao veliki izazov za nas, naročito za djecu, kada su saznali da će roditelji biti gosti radionice. Projekat je zahtijevao veliku organizaciju, jer je njegova realizacija zamišljena u dvorištu uz prisustvo oko osamdeset učesnika uže i šire porodice i isti broj djece.

 

Projekat se zasnivao na pozorišnoj predstavi „Jesenja sonata“ koju su izveli vaspitači, uz saradnju sa djecom. Drugi dio projekta, priprema scenografije i kostima, obavljana je u saradnji sa roditeljima i djecom od prirodnog i otpadnog  materijala. Predstava je izvedena kada su scenografija i kostimi bili gotovi. Svako dijete je nosilo adekvatnu masku. Vaspitači su bili obučeni u kostime likova iz predstave. Pored predstave imali smo pozdravni dio uz voditelja i recitaciju „Jesenja šuma“ kao i završni dio – igra i pjesma „Dunje ranke“. Roditelji su pri dolasku na radionicu donosili zdrave zalogajčiće.

 

Aktivnosti:

Skupljanje lišća sa djecom u parku;

Prikupljanje otpadnog materijala sa djecom (stare novine, vreće za smeće, kartonske kutije…);

Prikupljanje grančica vrbe-djeca;

Maše tehnika (stare novine, tapetarski ljepak);

Sređivanje jesenjeg kutka-djeca su donosila kukuruz, slamu, dunje, orahe, bundeve;

Suncokreti-djeca zajedno sa vaspitačima prave za jesenji kutak;

Učešće roditelja u montiranju jednog od centara (postavljanje šatora);

Biranje muzike sa djecom za završni dio „Dunje ranke“;

Saradnja sa roditeljima (posluženje);

Recitacija djece „Jesen u šumi“;

Rad po centrima za učenje (djeca, roditelji, bake i deke);

Predstavljanje scene;

Dramatizacija „Jesenja sonata“ u izvedbi djece i vaspitača (porodice životinja);

„Dunje ranke“, muzička pokretna igra djece i vaspitača.

 

CILJ I ŽELJENI ISHODI 

 

Cilj ovog projekta je da se kod djece razvije emocionalno okruženje, podrži prirodni interes, obogate prethodno stečena znanja, stvori timski duh međusobne saradnje djece-porodice-vaspitača. Pored svega navedenog, primarni cilj nam je bio stvaranje pozitivne atmosfere i sreće kod djece i roditelja, ali i kod nas vaspitača. Osim toga, da podignemo ekološku svijest (reciklaža, skupljanje lišća, kartonskih kutija i sl.), da djeca provedu što više na otvorenom, da eksperimentišu sa prirodnim materijalima koristeći maštu i svoju kreativnost.

Jedan od ciljeva jeste jačanje partnerskih i saradničkih odnosa uključivanjem u kognitivnu sferu djeteta, te podsticanje na kreativnost kroz zajedničko stvaralaštvo sa djecom.

 

ISHODI

 • Učestvuje u grupnim diskusijama o različitim temama sa vršnjacima i odraslima, u malim i većim grupama i u paru.
 • Tijelom i mimikom izražava osjećanja, misli i ideje.
 • Spretno je pri obavljanju radnji dominantnom rukom.
 • Aktivno učestvuje, slušajući, u grupnom čitanju i raznim temama.
 • Zapaža ritam i melodiju u recitovanju pjesme.
 • Slobodno, samopouzdano i koordinisano eksperimentiše, izvodi sve prirodne oblike kretanja.
 • Postavlja pitanje i razgovara o svom okruženju i prirodnim pojavama. 
 • Preuzima odgovornost i aktivno učestvuje u ekološkim aktivnostima (sakupljanje otpadnog materijala, reciklaža, uređenje dvorišta, parka i sl.)
 • Pokazuje povjerenje i pouzdanje u sebe i sopstvene snage, samopouzdano reaguje na prepreke, teškoće i neuspjehe.
 • Dijete uspostavlja, razvija i održava pozitivne odnose sa drugom djecom i odraslima.
 • Djeluje u timu uz preuzimanje sopstvene odgovornosti.
 • Umije da razlikuje stvarne od predstavljenih emocija (npr. u umjetničkim djelima).
 • Dijete koristi različite resurse, konstruktivne materijale da preoblikuje i stvara nešto novo.
 • Uočava vezu između životinja i čovjekove brige o životinjama (šumske životinje).
 • Uočava, prepoznaje i imenuje karakteristike pojedinih godišnjih doba.
 • Uočava i razlikuje prirodne i vještačke materijale.
 • Povezuje dijelove i cjeline.
 • Raspoređuje predmete prema izdvojenom svojstvu, određenim pravilima i kriterijumima.
 • Dijete poznaje osnovne elemente umjetnosti, izražene kroz muzičku, likovnu, dramsku i umjetnost pokreta.
 • Rado učestvuje u dramskim aktivnostima (glumi, recitaciji).
 • Učestvuje u folklornim igrama.
 • Preuzima odgovornost za svoju ulogu u zajedničkim aktivnostima (priprema svečanosti i slične aktivnosti).

 

DETALJAN OPIS REALIZACIJE 

 

Dvorište vrtića bilo je kompletno iskorišteno, pripremljeno na sledeći način:

1. Polovina dvorišta je bila u scenografiji (nedovršenoj), gdje se nalazio prvi dio centara za djecu i roditelje.

2. Druga polovina bila je opremljena:

centrima, koji se rade za stolovima,

klupama za gledaoce, roditelje,

stolom za zdrave zalogajčiće (nakon završetka kompletnog projekta). Roditelji su imali zadatak da pri dolasku na radionicu donesu nešto od domaćih zdravih zalogajčića za druženje nakon kompletne realizacije projekta.

Vaspitači obučeni u kostime za predstavu „Jesenja sonata“ iz grupa „Zebrice“, „Smokvice“ i „Balončići“ pripremili su bedževe za roditelje sa aplikacijama centara vezanih za njihovu grupu. Roditelji su dolaskom na radionicu predavali svoju zdjelu sa zalogajčićima (zaduženom vaspitaču za preuzimanje hrane) i prilazili svom kostimiranom vaspitaču i izvlačili iz kutije bedž koji su lijepili na majicu. Nakon preuzimanja bedža, odlazili su da se smjeste na klupe predviđene za publiku.

Vaspitač – voditelj (lasta) pozdravila je prisutne roditelje i pozvala grupu po grupu djece da izađu i da se predstave sa recitacijom „Jesen u šumi“. Svaka grupa je recitovala po dvije strofe iz pjesmice. Uz isplaniran program dešavanja, nakon recitacije voditelj je usmjeravao kompletno dešavanje u dvorištu te je roditelje i djecu uputio ka centrima koji su bili postavljeni, da ih potraže na osnovu aplikacije koju su dobili. Iste su se nalazile kao oznake na samim centrima. Svaka grupa je imala zadatak da uredi četiri centra, što je ukupno iznosilo dvanaest centara.

Pozorišnu predstavu su izveli vaspitači kostimirani u likove šumskih životinja uz pomoć djece koja su imala ulogu mladunčadi .

Uloge su bile:

Zec, vjeverica, medo, lasta, jež, lija i njihova mladunčad.

 

GRUPA „BALONČIĆI“

I CENTAR – „Vjeveričino drvo“, roditelji i djeca su sa ponuđenim materijalom pravila drvo za vjevericu;

II CENTAR – Maske za djecu koja će glumiti vjevericu, roditelji su ukrašavali ponuđenim kreativnim materijalom;

III CENTAR – „Ježeva kućica“, zadatak je bio da se spoljašnjost jazbine oblijepi lišćem;

IV CENTAR – Maske za djecu koja će glumiti ježa, roditelji su ukrašavali ponuđenim kreativnim materijalom;

 

GRUPA „ZEBRICE“

I CENTAR – „Zekin kišobran i panj“, zeko ima samo kišobran koji roditelji i djeca ukrašavaju sa lišćem, kako bi se zeko zaštitio od zime;

II CENTAR – Maske za djecu koja će da glume zeku, na osnovu pripremljenih šablona maske lije, roditelji su uz mnoštvo ponuđenog materijala, ukrasili maske i omogućili da budu u upotrebi;

III CENTAR – „Lijina kućica“, osnov kućice napravljen je od pruća. Roditelji i djeca imali su zadatak da zajednički prućem od vrbe, loze, lišća i drugog prirodnog materijala ispletu i srede lijinu kućicu.

IV CENTAR – Maske za djecu koja će glumiti liju, roditelji su ukrašavali ponuđenim kreativnim materijalom;

 

GRUPA „SMOKVICE“

I CENTAR – „Medin brlog“, napravljen je od šatora. Dan prije smo ga oblijepili plavim najlonom kao podloga za lijepljenje lišća. Drugari sa roditeljima su vještim rukama lijepili razno lišće i stvarali brlog. 

II CENTAR – Maske za djecu koja će da glume medu, na osnovu pripremljenih šablona maske mede, roditelji su uz mnoštvo ponuđenog materijala ukrasili maske i omogućili da budu u upotrebi

III CENTAR – Drvo za lastu, roditelji i djeca su sa ponuđenim materijalom pravila drvo za lastu;

IV CENTAR – Maske za lastu, maske za djecu koja će glumiti lastu, roditelji su ukrašavali ponuđenim kreativnim materijalom;

 

POSTIGNUTI REZULTATI 

 

Djeca su obogatila svoja prethodno stečena znanja, eksperimentisala su sa prirodnim materijalima kroz maštovitost i kreativnost, podigli su svoju ekološku svjest na veći nivo, reciklirali su, sakupljali lišće, kartonske kutije. Sa roditeljima smo ojačali partnerske i saradničke odnose te ih podstakli na kreativnost kroz zajedničko stvaralaštvo sa djecom. 

Uključivanjem šire porodice (baka i deka) i njihovim velikim odzivom dobili smo povratnu informaciju, da su se osjećali ispunjenim, srećnim i neizostavljenim. Bake i deke su imale poseban osjećaj u cjelokupnom doprinosu za srećno odrastanje njihovih unučića.

Rezultati se temelje i na zajedništvu tima vaspitača, odnosu roditelja i vaspitača, odnosu roditelja i djece, kao i odnosu između same djece.

Svi zajedno smo sopstvenim doprinosom stvorili jednu radnu, lijepu i veselu atmosferu.  Na taj način uspostavljamo čvrstu vezu u porodici, radimo na njegovanju porodičnih vrijednosti i zajedništva. Naučili smo i pokazali da od otpadnog materijala, sa malo mašte možemo napraviti jednu lijepu jesenju čaroliju i pretvoriti je u pozorišnu scenu.

Naša publika je imala priliku da na toj sceni gleda pozorišnu predstavu „Jesenja sonata“ u izvođenju vaspitača i djece. Učestvovanje djece sa vaspitačima ispred šire porodice kod djece su podigla samopouzdanje i sigurnost, što je opšti utisak jesenje svečanosti u kojoj je sve vrijeme vladala pozitivna klima koja je uticala na razvijanje različitih aspekata ličnosti djeteta.

Angažovanost svih aktera je bila na zavidnom nivou i zato je sam projekat uspješno realizovan. Akcenat koji smo stavili na učvršćivanje odnosa porodice i predškolske ustanove je zadovoljen, jer je to višestruko korisno za sve nas i budućnost koja je pred djecom.

PREUZMITE RESURS U PDF FORMATU

6. februar 2024.